تکاپوی رسول الله صلی الله علیه وآله برای رسیدگی به نیازهای مردم /حاجت مردم را به گوش صاحبان قدرت برسانید

● تکاپوی رسول الله صلی الله علیه وآله برای رسیدگی به نیازهای مردم /حاجت مردم را به گوش صاحبان قدرت برسانید

● از بیانات
آیت الله یثربی مدظله