گزارش تصویری برگزاری مجلس توسّل و بیان معارف شب‌های ماه مبارک رمضان رمضان المبارک ۱۴۴۵ / اسفند ۱۴۰۲ و فرودین ۱۴۰۳

گزارش تصویری برگزاری مجلس توسّل و بیان معارف شب‌های ماه مبارک رمضان رمضان المبارک ۱۴۴۵ / اسفند ۱۴۰۲ و فرودین ۱۴۰۳