ژانویه, 2019

  • 2 ژانویه

    پاسخ بهضمان

    بسمه تعالی سلام علیکم خریدار بر اساس خیار تخلف شرط، می تواند معامله انجام شده را فسخ نموده و ثمنی را که پرداخت کرده است مسترد نماید