سپتامبر, 2020

  • 9 سپتامبر

    پاسخ بهSalaah

    بسمه تعالی سلام علیکم و رحمه الله واجب است پس از قرائت سوره حمد، یکی از سور شریفه غیر از حمد به طور کامل قرائت شود و بنابر احتیاط واجب نباید در نمازهای یومیه پس از خواندن حمد، بیش از یک سوره بخواند ولی در نمازهای نافله مانعی ندارد After …