اجاره طلا و نقره

استفتائاتدسته بندی: فقهیاجاره طلا و نقره
سؤال:

۱. اگر فردی به دیگری یکساله ۱کیلو طلا ونقره اجاره دهدکه با آن کار کند و در هر ماه مبلغ یا در صدی معین از سودی که بدست می آورد بدهد و در پایان سال اصل سرمایه را به او برگرداند چه ایرادی دارد؟

۲. بر فرض ایراد، راه حل چیست؟

پاسخ:

۱. شرط در اجاره این است که مال الاجاره عیناً باید به صاحب آن برگردد و در مفروض سؤال امکان رد عین ( بافرض استفاده مستاجر ) وجود ندارد.

۲. می توانند در قالب معامله نقد ونسیه عمل کنند.