ارث زوجه

سؤال:

سلام

مردی که فوت شده آیا همسرش از اموال ایشون مثل زمین و باغ و خانه ارث میبرد؟ اگر جواب بله هست چه مقدار؟

پاسخ:

زن از درختان و بنای خانه و اموال منقول ارث می برد و در صورتی که فرزند داشته باشد یک هشتم و اگر نداشته باشد یک چهارم ارث می برد.