ازدواج زن در زمان عده وفات شوهر

استفتائاتدسته بندی: فقهیازدواج زن در زمان عده وفات شوهر
سؤال:

۱. اگر زنی در زمان عده وفات شوهرش با مرد دیگر ازدواج کند ازدواج اخیر چه حکمی دارد ؟

وتصحیح آن به چیست؟

۲. زن یائسه در یک روز میتواند به ترتیب به عقد چند مرد درآید؟

پاسخ:

۱. در فرض مذکور در دو صورت زن بر شوهر جدید حرام ابدی می شود:
الف: در فرض آمیزش، چه عالم به حکم باشند چه جاهل
ب: مرد و زن یا یکی از آنان بدانند که عده زن تمام نشده و بدانند عقد کردن زن در عده حرام است، اگر چه با او آمیزش نکرده باشد.
۲.زن یائسه بعد از پایان زمان عقد موقت و بعد از طلاق در عقد دائم عده ندارد.