استحباب گفتن اقامه نماز جماعت

استفتائاتدسته بندی: فقهیاستحباب گفتن اقامه نماز جماعت
سؤال:

قبل از خواندن نماز جماعت اقامه نماز را بهتر یا مستحب آن است که امام جماعت بگوید یا یکی از مامومین نماز جماعت؟

پاسخ:

در این جهت فرقی بین امام جماعت و مأمومین نیست.