اعراض از سهم الارث

استفتائاتدسته بندی: ارث و وصیتاعراض از سهم الارث
سؤال:

اگر یکی از ورثه طبقه اول که خودش فرزند دارد از گرفتن سهم خود به هر دلیل اعراض کند ومصرفی هم برایش معلوم نکند این سهم الارث به فرزندش(نوه متوفی)میرسد یا به افراد دیگر از همین طبقه یا به طبقه بعدی یا صرف خیر؟

پاسخ:

در فرض حیات شخص، صرف اعراض موجب خروج از ملک او نمی باشد و چنانچه از دنیا برود، این مال متعلق به ورثه او می شود.
واگر اعراض قطعی محقق شده باشد، حکم مال، حکم اموال بلاصاحب است که امر آن به دست حاکم شرع می باشد.