اقتدا به فرد غیر روحانی در نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیاقتدا به فرد غیر روحانی در نماز
سؤال:

اینکه گویند اقتدا به فرد عادی با وجود روحانی اشکال دارد و یا نماز باطل است اگر مسجدی روحانی ندارد و مردم به مؤمن عادلی اقتدا می‌کنند اگر

۱. روحانی در آن مسجد آمد می‌تواند به این فرد اقتدا کند؟

۲. و مردم به روحانی ناشناس؟

پاسخ:

۱. چنانچه واجد شرایط امامت جماعت باشد مانعی ندارد.
۲. مأموم باید عدالت امام جماعت را احراز کند.