تصرف در اموال مجهول یا معلوم المالک

استفتائاتدسته بندی: فقهیتصرف در اموال مجهول یا معلوم المالک
سؤال:

اگر به حساب بانکی مبلغی واریز شود چه از طرف مشخص و چه از طرف نامشخص و بعد از مدت طولانی(بیش از یکسال) خبری از پیگیری مبلغ واریزی نشده باشد، آیا حق تصرف دراین اموال جایز است؟

پاسخ:

تصرف در مال مذکور تا قبل از مشخص شدن وضعیت آن جایز نیست.