تصرف در مال پیدا شده

استفتائاتدسته بندی: فقهیتصرف در مال پیدا شده
سؤال:

۰باتوجه باینکه در احکام لقطه فقها فرموده اند لقطه اگر قبمتش پایینتر از درهم باشد اگر صاحبش معلوم نیست اعلام واجب نیست ویابنده میتواند تصرف کند ودرهم بقولی حدود دوسوم مثقال چهار ونیم گرمی است پس اگر هر گرم نقره بیش از ۲۰هزار تومان باشد آیا در فرض یافتن ۵۰هزار تومن به پایین یابنده بدون اعلام میتواند تصرف کند؟

پاسخ:

تصرف او با حفظ ضمانت برای مالک جایز است. ولی بهتر است از جانب مالک تصدق کند.