تصرف در مسجد

استفتائاتدسته بندی: فقهیتصرف در مسجد
سؤال:

مسجدی را دو طبقه ساخته‌اند و طبقۀ پایین را که بی‌استفاده بوده اجاره داده‌اند البته هتک نیست و درآمدش را خرج بدهی تکمیل مسجد می‌کنند؛ اگر این کار حرام بوده آیا باید مستأجر را خارج کنند و اجاره را به او برگردانند؛ حکم چیست؟

پاسخ:

مستأجر باید خارج شود و تصرف در مال مأخوذ مستلزم رضایت مستأجر است.