تصرف در ملک مجاور با ساخت وساز

استفتائاتدسته بندی: فقهیتصرف در ملک مجاور با ساخت وساز
سؤال:

شخص الف قطعه زمینی را خریداری نموده و موقع ساختن مسکن اشتباهاً در ملک مجاور اقدام به احداث بنا نموده و بعد از تکمیل ساختمان متوجه شده تصرفات وی در ملک همسایه بوده است اینک صاحب ملک اصرار بر خلع ید و قلع و قمع مستحدثات دارد و در صورت قلع و قمع مستحدثات، متصرف متحمل ضرر و زیان جبران‌ناپذیری خواهد شد؛ آیا دادگاه می‌تواند بدون رضایت مالک به جای قلع و قمع متصرف را به پرداخت ارزش ملک و غرامت مربوطه محکوم نماید؟ آیا راه حلی غیر از خلع ید و قلع و قمع مستحدثات وجود دارد؟

پاسخ:

بهتر است طرفین مصالحه کنند. درغیر این صورت مالک عرصه حق قلع بنا را دارد
و الزام صاحب زمین به دریافت ارزش ملک وجهی ندارد.