تقدم سهم فرزند بر وصیت

استفتائاتدسته بندی: ارث و وصیتتقدم سهم فرزند بر وصیت
سؤال:

به طور دقیق ،صورت مسأله را مطرح می‌کنم تا حکم شرعی آن را بیان فرمایید

مادر مرحومۀ ما در زمان حیاتش گفت که به هریک از فرزندانم پنج سکه هبه کردم و خودش را مدیون پنج سکه به هر یک از فرزندانش می‌دانست و در زمان حیاتش به چند فرزندش این پنج سکه را تحویل داد و در وصیت نامه‌اش نوشت که به فرزندان باقیمانده که سکه داده نشده معادل پنج سکه به ایشان داده شود و این دادن پنج سکه به هر یک از فرزندان باقیمانده که سکه را نگرفته‌اند جزو دیون خودش به حساب می‌آورد و لذا در قسمت دیون وصیتنامه آورده است. البته در مورد ثلث مالش هم جداگانه وصیت کرده است

سؤال این است که این پنج سکه به هر یک از فرزندان باقیمانده که سکه را در زمان حیات مادر تحویل نگرفته‌اند از اصل مال مادر برداشته می‌شود و یا اینکه چون در زمان حیات مادر قبض نشده است این هبه، باطل است و مادر مدیون فرزندان باقیمانده نیست و یا اینکه این پنج سکه به هر یک از فرزندان باقیمانده که سکه را نگرفته‌اند از ثلث مال داده می‌شود؟

 در قسمت ثلث مالش در وصیت نامه نوشته بعد از نماز و روزه استیجاری، اگر از ثلث مال مبلغی اضافه آمد شب جمعه اطعام دهید. حالا نماز و روزه استیجاری انجام شده ولی اطعام شب جمعه انجام نشده است. در مصرف ثلث ، اطعام شب جمعه مقدم است یا دادن پنج سکه به فرزندانی که سکه نگرفته‌اند.

پاسخ:

سهم فرزندان باقیمانده از ثلث مال پرداخت می‌شود و این بر اطعام، مقدم است.