تماس سگ وگربه با نمازگزار

استفتائاتدسته بندی: فقهیتماس سگ وگربه با نمازگزار
سؤال:

اگر حین خواندن نماز گربه یا سگ خود را به بدن و لباس نمازگزار و محل نماز مالید چون ممکن هست موی او آنجا بچسبد آیا باید نماز را دوباره بخواند؟

پاسخ:

چنانچه یقین به چسبیدن موی آنی به بدن یا لباس ندارید، اعاده نماز لازم نیست.