حج بذلی

سؤال:

۱. آیا قبول حج بذلی وهدیه ای واجب است؟

۲. برفرض اینکه قبول واجب باشد اگر فرد قبول نکند آیا فقط مرتکب گناه شده یاحج بر او مستقر میشود که ولو به قرض کردن به حج رود و اگر نرفت بعد فوتش از اصل مال او برایش حج آورند؟

پاسخ:

۱. چنانچه مستلزم منت وضرر و عسر وحرج نباشد واجب است.
۲. حج بر او مستقر می شود وبه هرطریقی که ممکن است باید انجام دهد و اگر انجام نداد، بعد از وفات، هزینه حج او از اصل مالش پرداخت شود.