حرمت صدقه دادن به سادات

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتحرمت صدقه دادن به سادات
سؤال:

صدقه دادن به چه کسانی حرام است؟

پاسخ:

دادن صدقات واجب (زکات) از غیر سید به سید جایز نیست.