حضور در مسجد برای امور متفرقه

استفتائاتدسته بندی: فقهیحضور در مسجد برای امور متفرقه
سؤال:

بعد از اختمام نماز و جلسه قرآن ده دقیقه بیشتر و کمتر بعضی افراد در مسجد می‌نشینند با هم صحبت می‌کنند اشکالی ندارد؟

باتوجه به اینکه پول برق و… را مسجد نمی‌دهد آیا می‌خواهد رد مظالم داد؟

و یا آیا میخواهد کمک به مسجد کرد؟

مسجد هست حسینیه و امامزاده نیستا.

و البته بعضی مواقع افرادی دور شستن ظرف و کارهای دیگر به خصوص در ماه رمضان و محرم هستند و بالاجبار چراغ روشن می باشد.

پاسخ:

نشستن مانعی ندارد ونیازی به رد مظالم و کمک به مسجد نیست.