حق المارّه

سؤال:

۱. حق الماره شامل میوه هایی که از درختان خانه مردم آویزان است هم میشود یا حتما بایدصدق باغ کند

۲. قلمه گرفتن ازگیاهانی که شهرداری کاشته در صورتیکه عرفا چندان ارزش نداشته باشد وصدق اضرار نکند اشکال دارد؟

پاسخ:

۱. از خوردن میوه درختان در جایی که محصور است اجتناب شود.
۲. در مفروض سوال چنانچه مستلزم ضرر به اموال عمومی نباشد مانعی ندارد.