خرج کردن هدایا واموال فرزند برای خود او

استفتائاتدسته بندی: فقهیخرج کردن هدایا واموال فرزند برای خود او
سؤال:

آیا میتوان هدایا واموال فرزند را خرج نفقه ونیازهایش کرد هرچند برای پوشک اوباشد یا اینکه درصورت دارا بودن پدر او باید این مخارج را متحمل شود وهدایا واموال فرزند را برایش نگهداری کرد وبعد رشدش به او تحویل دهند؟

پاسخ:

هزینه کردن هدایا و اموال فرزند برای خود او مانعی ندارد.