خمس سود سهام عدالت

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتخمس سود سهام عدالت
سؤال:

سود سهام عدالت که به حساب واریز شده را باید فوراً خمسش را بدهیم یا تا سرسال خمسی اگر هزینه نشد آنگاه خمس دارد؟

پاسخ:

چنانچه از مؤونه  سال زیاد بیاید تخمیس آن واجب است.