خمس لوازم در معرض استفاده

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتخمس لوازم در معرض استفاده
سؤال:

اینکه فرموده اند آنچه درمعرض استفاده است هر چند سال بر آن بگذرد و استفاده نشود خمس ندارد آیا شامل هدایا هم میشود بنابراینکه هدیه را مشمول خمس بدانیم؟

پاسخ:

لوازمی که در معرض استفاده است هرچند هدیه باشد خمس ندارد.