خمس ملکی که برای تفریح خریداری شده

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتخمس ملکی که برای تفریح خریداری شده
سؤال:

۱.اگرفردی جهت تفریح باغی بخرد همانند داشتن خانه درحد شان جزء مؤونه است وخمس ندارد؟

.۲ اگر میوه های باغ بیش از نیاز شخصی اش باشد وبفروشد آیا باید خمسش را بعد گذشت سال بدهد؟

پاسخ:

۱.در فرض مذکور چنانچه مطابق شان او باشد خمس ندارد
۲. نسبت به مازاد باید خمس آن را بپردازد