خواندن نماز درحال نشسته

استفتائاتدسته بندی: فقهیخواندن نماز درحال نشسته
سؤال:

اگر حین نماز فرد دچار تهوع و استفراغ و سردردو یا سرگیجه شد میتواند نماز را از حالت ایستاده به نشسته بخواند؟

پاسخ:

مانعی ندارد.