رجوع از هبه

استفتائاتدسته بندی: فقهیرجوع از هبه
سؤال:

اگر عقدی در قالب یکی از عقود معین نباشد ولی خلاف قواعد عمومی عقود نیز نباشد تابع قوانین کدام عقود است برای مثال: شخصی به جهت آداب و رسوم مقداری طلا برای عروس خود میخرد الان میخواهد پس بگیرد میگوید من خریدم برای او باشد (یعنی تملیک مجانی) اما به جهت آداب و رسوم حال این عقد قطعا بیع نیست چون عوض وجود ندارد هبه بودن هم مبهم است چون میگوید به جهت سنت های عرفی خریدم برای او باشد این مثال را در قالب چه عقدی میتوان گرفت و آیا پس گرفتن طلاها جایز است و اگر آن فرد پس ندهد مدیون می ماند؟

پاسخ:

مورد سؤال مصداق عقد هبه است وبرای واهب رجوع در هبه جایز است ودر فرض نکول هبه گیرنده ضامن است مگر اینکه از ارحام باشد یا در مال موهوب تصرف مغیّر کرده باشد.