زائل نشدن عین نجاست بعد از شستن

استفتائاتدسته بندی: طهارتزائل نشدن عین نجاست بعد از شستن
سؤال:

اگر لباس ها را با ماشین لباسشویی بشوییم وبعد ببینیم عین نجاست هنوز به یکی ازلباس ها باقی است آیا تمام لباس ها محکوم به نجاست است یا فقط همان گوشه از لباس که عین نجاست درآن باقی است نه حتی کل آن یک لباس؟

پاسخ:

در فرض سؤال مجدداً بعد از رفع عین نجاست همه لباس ها باید تطهیر شوند.