زمان به جا آوردن قضای روزه

استفتائاتدسته بندی: فقهیزمان به جا آوردن قضای روزه
سؤال:

آیا اگر کسی روزه قضای ماه رمضان را به دلیل ساعات کوتاه روز در پاییز و زمستان به تعویق بیاندازد مرتکب گناه شده؟

پاسخ:

مانعی ندارد و مرتکب گناه نشده است.