شرط توارث در عقد موقت و عدم توارث در عقد دائم

استفتائاتدسته بندی: فقهیشرط توارث در عقد موقت و عدم توارث در عقد دائم
سؤال:

شرط توارث در عقد موقت وشرط عدم توارث در عقد دایم آیا نافذ است وبه صحت عقد مضر است یا فقط لغو است؟

پاسخ:

شرط ارث در متعه مانعی ندارد ولی در عقد دائم شرط عدم توارث صحیح نیست.