شرط حصول استطاعت برای انجام حج

استفتائاتدسته بندی: فقهیشرط حصول استطاعت برای انجام حج
سؤال:

مادرم در سال ۹۶ حدود ۶۰ میلیون ارث به ایشان رسید که در آن موقع به خاطر بیماری امکان رفتن به حج را نداشتند و به خاطر مشکلات مالی که فرزندانش داشتند آن پول را به آنها دادند الآن رحمت خدا رفته تکلیف چیست؟

پاسخ:

در مفروض سؤال استطاعت مستقر نشده و با بذل، مال را از ملک خود
 خارج کرده و چون بذل به ذی رحم بوده قابل رجوع نیست.