شکار پرندگان با اسلحه گرم

استفتائاتدسته بندی: فقهیشکار پرندگان با اسلحه گرم
سؤال:

شکار پرندگان حلال گوشت با تفنگ و خوردن گوشت آن در این زمانه چه حکمی دارد؟

پاسخ:

 
شکار پرندگان حلال گوشت با تفنگ و خوردن گوشت آن با رعایت شرایط ذیل، حلال است:

  1. گلوله باید در بدن حیوان فرو برود و آن را پاره کند.
  2. شکار‌کننده، شیعۀ دوازده امامی باشد.
  3. اسلحه به قصد شکار به کار برود.
  4. شکار‌کننده هنگام به کار بردن اسلحه نام خدا را بگوید.
  5. زمانی که به حیوان می‌رسد حیوان یا مرده باشد یا اگر زنده است به اندازۀ بریدن سر آن به دستور شرعی وقت نباشد.