شک در اجزاء نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیشک در اجزاء نماز
سؤال:

فردی درحال قیام نماز وآماده خواندن توحیداست ویاتوحیدراشروع کرده حال شک میکند حمد را خوانده یانه بنا برقاعده تجاوز بگذاردونمازرا ادامه دهدیابنا برقاعده اشتغال و شک درمحل واستصحاب عدم، حمدرابخواند؟

پاسخ:

چنانچه وارد سوره نشده باشد، باید حمد رابخواند و اگر وارد سوره شده باشد ، به شک خود اعتنا نکند.