شک در فرا رسیدن وقت نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیشک در فرا رسیدن وقت نماز
سؤال:

فردی طبق عادت بدون توجه به اینکه صبح شده یا نه نمازصبح را میخواند بعداز نماز چه داخل وقت وچه خارج وقت شک میکند که اصلا نمازم در وقت بوده یا قبل وقت چون توجه به احراز وقت نماز نداشته در هر دوصورت چه کند؟

پاسخ:

نمازگزار باید احراز وقت کند و الا باید در داخل وقت نمازش را اعاده و اگر خارج وقت است قضا کند.