شک در مسح سر وپا

استفتائاتدسته بندی: طهارتشک در مسح سر وپا
سؤال:

سلام

اگر فردی شک کند مسح سر و پا را نکشیده آیا وضویش باطل است ؟

پاسخ:

در فرض سوال،اگر شک در بین وضو و قبل از اتمام آن باشد باید مسح سر و پا انجام دهد،
اما اگر بعد از از وضو شک کند، چنانچه به کار دیگری غیر از وضو مشغول شده باشد ،نباید به شک خود اعتنا کند.