شک در موروثی بودن مال

استفتائاتدسته بندی: ارث و وصیتشک در موروثی بودن مال
سؤال:

شخصی از مؤمنین که در امور خیریه واسطه بوده  یخچالی برای نگهداری اقلام تهیه نموده است اکنون بعد از فوت ایشان ورّاث مردّد هستند که آیا این یخچال را از مال شخصی تهیه نموده و یا از محل احسانات مردم جمع‌آوری شده  حال وظیفۀ ورّاث چیست؟

پاسخ:

اصل ملکیت مال مذکور برای متوفی است مگر اینکه قرینه‌ای بر تهیه  آن از محل احسانات مردم باشد.