صدق عنوان مشرک به معتقد به یکتایی خداوند

استفتائاتدسته بندی: سؤالات دیگرصدق عنوان مشرک به معتقد به یکتایی خداوند
سؤال:

آیا کسی که باور دارد که جهان و تمام عالم خدایی داردو از او تشکر و قدردانی کنه به سبب بزرگی او.. اما وقتی سوال شود خدای تو الله است (دین اسلام) بگوید نه و ائمه را قبول ندارد آیا شرک میگوید؟

پاسخ:

کسی که الوهیت خدای یکتا را پذیرفته است عنوان مشر ک بر او صادق نیست.