ضمان اشیاء بی ارزش از نظر شرع

استفتائاتدسته بندی: فقهیضمان اشیاء بی ارزش از نظر شرع
سؤال:

چیزهایی که در شرع ارزش ندارند ولی درعرف مردم اعم از مسلم وغیر مسلم در قبال آن پول میدهند اگرکسی از بین ببرد آیا ضامن مثل یا قیمتش میباشد مانند سگهای زینتی؟

پاسخ:

چنانچه مالیت عرفیه داشته باشد ضامن است.