ضمان جراحت زدن

استفتائاتدسته بندی: فقهیضمان جراحت زدن
سؤال:

سارقی به منزل دیگری برای سرقت می رود، لکن صاحبخانه متوجه شده به سمت وی حمله می‌کند، سارق نیز فرار می‌کند اما صاحبخانه به تعقیب وی پرداخته و جراحتی بر او وارد می‌کند.لطفا بفرمایید:

۱. آیا صاحبخانه ضامن جنایات وارده می‌باشد یا به عنوان مدافع ضمانی ندارد؟

۲. چنانچه سارق از خود دفاع نماید، آیا ضامن جنایات وارده بر صاحبخانه خواهد بود یا نه؟

پاسخ:

۱ و ۲. در فرض مذکور چنانچه جنایت وارد شده جنبۀ دفاعی داشته باشد، ضامن نیستند.