طریقه اتصال در نماز جماعت

استفتائاتدسته بندی: فقهیطریقه اتصال در نماز جماعت
سؤال:

در صف اول نماز جماعت آخرین مرد بر روی صندلی نماز می‌خواند بعدش پرده هست که خواهران ‌نماز‌گزار وصل می‌شوند. با توجه به اینکه فرد صف اول که متصل هست روی صندلی نماز می‌خواند اشکالی برای اتصال خواهران نیست؟

پاسخ:

اشکال ندارد و اتصال به هم نمی‌خورد.