طریقه پرداخت خمس به مستحق

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتطریقه پرداخت خمس به مستحق
سؤال:

فردی قبلاً خمسش زیاد بود بیش از ۲۰ میلیون آن را به دفتر مرجع تقلید ارسال می‌کرده است و به فقرا هم می‌داده است

 اکنون امسال خمسش کم هست ۳ میلیون، آیا می‌تواند تمام آن را در شهر خود خرج کند و به دفتر مرجع تقلید ارسال نکند.

پاسخ:

با اجازۀ حاکم شرع مانعی ندارد.