قضای روزه های فردی که بیماری تا پایان عمر داشته

استفتائاتدسته بندی: فقهیقضای روزه های فردی که بیماری تا پایان عمر داشته
سؤال:
پاسخ:

در مفروض سؤال چنانچه بیماری او تا پایان عمر استمرار داشته باشد، قضا از طرف او لازم نیست.