قضای نماز و روزه پدر

استفتائاتدسته بندی: فقهیقضای نماز و روزه پدر
سؤال:
  1. فردی است که به جهت عذر نماز واجب خودش را نشسته می‌خواند و قرائت نمازش هم درست نیست و قدرت بر تصحیح ندارد با توجه به این نماز برای این فرد مبری ذمه است اگر با این حالت نماز پدرش را به عنوان پسر بزرگتر یا تبرعاً بخواند صحیح است؟
  2. همچنین اگر قادر به گرفتن روزۀ واجب خود نیست آیا واجب است برای پدرش استیجار کند یا مثل روزۀ خودش واجب نیست نه بگیرد و نه استیجار کند؟
پاسخ:

۱. همانگونه که برایش مقدور است انجام دهد.
۲. روزه پدر از او ساقط است اگر چه احتیاط مستحب این است که برای پدر اجیر بگیرد.