قضای نماز پدر در صورت فوت پسر یزرگتر

استفتائاتدسته بندی: فقهیقضای نماز پدر در صورت فوت پسر یزرگتر
سؤال:

اگر پسر بزرگتر با فاصلۀ خیلی کم بعد پدرش بمیرد که  فرصت انجام نماز پدرش نبوده آیا این تکلیف در مورد پسر بعدی تنجز می‌یابد یا باید از اموال همین پسر متوفی برای پدرش نایب بگیرند یا کلّاً تکلیف ساقط می‌شود؟

پاسخ:

بنابر احتیاط واجب تکلیف متوجه بقیه فرزندان پسر است که از متوفی ارث می‌برند.