ماهیت اجاره

استفتائاتدسته بندی: فقهیماهیت اجاره
سؤال:

حقیقت اجاره چیست؟ آیا اجیر کردن اشخاص ازباب تعهد به انجام کار است یا تملیک عمل؟

پاسخ:

اجاره عبارتست از معاوضه بر منفعت، خواه عمل باشد یا غیر عمل.