محاسبه تورم در اجاره پایان یافته

استفتائاتدسته بندی: فقهیمحاسبه تورم در اجاره پایان یافته
سؤال:

آیا در مورد اجاره که مدت آن به اتمام رسیده محاسبه تورم سالهای قبل از مستأجری که هیچگونه دینی به مالک بابت قرارداد قبلی ندارد این محاسبه تورم ایام سپری شده شرعی است یا خلاف شرع؟

پاسخ:

با توجه به قطعیت معامله و خرید منفعت به نرخ معین، مطالبه افزایش بر اساس نرخ تورم صحیح نیست.