مصرف سهم سادات

سؤال:

سلام علیکم

آیا میشه نصف خمس که سهم سادات است را خود به سادات فقیر متدین بدهم و نصف دیگر که سهم امام است را براى موارد تأمین نیازهای ضروری مؤمنین متدین فقیر بدهم شهر من فقیر بسیار دارد.

پاسخ:

با استیذان از مجتهد جامع الشرایط مانعی ندارد.