مهریه در ازدواج موقت

استفتائاتدسته بندی: فقهیمهریه در ازدواج موقت
سؤال:

در عقد موقتی که مدت آن ۳۰ سال است قید گردیده مهریه “عندالمطالبه” است،زوج مدعی است ۶ ماه پس از تمکین، زوجه بدون اذن منزل مشترک را ترک نموده است.بر فرض صحت ادعای وی آیا با وصف عندالمطالبه بودن مهریه،زوجه مستحق تمام مهر است و یا صرفا به اندازه مدت تمکین می تواند مهریه مطالبه کند. تاکید می شود در عقد نامه بدون شرط دیگری قید گردیده مهریه عندالمطالبه است.

پاسخ:

اگر خروج زوجه از منزل منافات با حق تمکین زوج داشته باشد زوجه بیش ازمدت زمانی که در آن تمکین کرده حقی ندارد.