موارد تقیه کردن

استفتائاتدسته بندی: فقهیموارد تقیه کردن
سؤال:

موارد مجاز تقیه کردن شرعاً چیست؟

پاسخ:

تقیه در فرض خوف بر جان و مال و عِرض است.