موارد عمل به تقیه

استفتائاتدسته بندی: اعتقادیموارد عمل به تقیه
سؤال:

به غیر ازخطرات جانی،مالی،آبرویی موارد دیگری نیز هست که تقیه جایز باشد؟

پاسخ:

هرجا که احتمال ضرر قابل توجه باشد می توان تقیه کرد.