نماز مسافر درصورت معصیت در سفر

استفتائاتدسته بندی: فقهینماز مسافر درصورت معصیت در سفر
سؤال:

فردی می‌خواهد سفر در حدّ مسافت شرعی برود ولی در برگشت معصیتی انجام دهد حال در مسیر رفت نیز نمازش تمام است با اینکه در مورد مسیر رفت قصد گناه ندارد؟

پاسخ:

اگر اصل سفر، سفر معصیت باشد نماز تمام است و إلا به صرف معصیت در سفر نماز تمام نمی‌شود.